Tin Cokyvina

Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 sau kiểm toán

(19/08/2019)

 Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 sau kiểm toán

Thông báo nghỉ chế độ của PTGĐ Phan Văn An

(19/07/2019)

 Thông báo nghỉ chế độ của PTGĐ Phan Văn An 

Công bố thông tin ký HĐ Kiểm toán BCTC năm 2019

(15/07/2019)

 Công bố thông tin ký HĐ Kiểm toán BCTC năm 2019

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

(01/07/2019)

 Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Sửa đổi nội dung tờ trình xây dựng cơ chế trả tiền lương cho CT HĐQT

(26/06/2019)

 Sửa đổi nội dung tờ trình xây dựng cơ chế trả tiền lương cho CT HĐQT

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

(18/06/2019)

 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thông báo mời họp Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2019

(12/06/2019)

 Thông báo mời họp Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2019

Thông báo chốt danh sách tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

(07/05/2019)

Thông báo chốt danh sách tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý I năm 2019

(22/04/2019)

 Báo cáo tài chính tổng hợp Quý I năm 2019

Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán

(14/03/2019)

 Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán


 
Vàng và tỷ giá
Bảng giá chứng khoán
 
 
Ngoại tệ VNĐ

Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh