Tin Cokyvina

Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Cokyvina

(23/05/2023)

 Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Cokyvina

Thông báo lại về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022

(12/05/2023)

 Thông báo lại về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022

Nghị quyết về việc chốt lại ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2022

(12/05/2023)

 Nghị quyết về việc chốt lại ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2022

Nghị Quyết số 03 về việc chi trả cổ tức năm 2022

(09/05/2023)

 Nghị Quyết số 03 về việc chi trả cổ tức năm 2022

Thông báo về ngày ĐKCC chốt DS cổ đông nhận cổ tức năm 2022

(09/05/2023)

 Thông báo về ngày ĐKCC chốt DS cổ đông nhận cổ tức năm 2022

Các Nghị quyết, BBH của ĐHĐCĐ năm 2023

(28/04/2023)

 Các Nghị quyết, BBH của ĐHĐCĐ năm 2023

Thông báo đấu giá xe ô tô

(28/04/2023)

 Thông báo đấu giá xe ô tô

Cập nhật nội dung các Báo cáo tại ĐHĐCĐ

(25/04/2023)

 Cập nhật nội dung các Báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông

BCTC tổng hợp Quý 1 năm 2023

(20/04/2023)

 BCTC tổng hợp Quý 1 năm 2023

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023

(06/04/2023)

 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 


 
Vàng và tỷ giá
Bảng giá chứng khoán
 
 
Ngoại tệ VNĐ

Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh