Tin Cokyvina

Báo cáo Tài chính Quý III năm 2020

(20/10/2020)

 Báo cáo Tài chính Quý III năm 2020

Báo cáo tài chính bán niên năm 2020

(14/08/2020)

 Báo cáo tài chính bán niên năm 2020

Thực hiện công bố thông tin Báo cáo Tài chính quý II năm 2020

(20/07/2020)

 Thực hiện công bố thông tin Báo cáo Tài chính quý II năm 2020

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

(30/06/2020)

 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Sửa đổi quy chế làm việc tại ĐHCĐ và phụ lục 1 - Quy chế bầu cử

(27/06/2020)

 Sửa đổi quy chế làm việc tại ĐHCĐ và phụ lục 1 - Quy chế bầu cử

Danh sách các ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 5 năm 2020-2024

(26/06/2020)

 Danh sách các ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 5 năm 2020-2024

Sửa đổi Các báo cáo trình tại ĐH và Quy chế làm việc ĐHĐCĐ năm 2020

(25/06/2020)

 Sửa đổi Các báo cáo trình tại ĐH và Quy chế làm việc ĐHĐCĐ năm 2020

Sửa mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2020

(24/06/2020)

 Sửa mẫu giấy ủy quyền tham dự  ĐHĐCĐ 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(18/06/2020)

 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thông báo chốt lại danh sách cổ đông năm 2020

(22/05/2020)

 Thông báo chốt lại danh sách cổ đông năm 2020


 
Vàng và tỷ giá
Bảng giá chứng khoán
 
 
Ngoại tệ VNĐ

Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh