Ban Lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

1.      Chủ tịch Hội đồng Quản trị

2.      Ủy viên Hội đồng Quản trị

3.      Ủy viên Hội đồng Quản trị

4.      Ủy viên Hội đồng Quản trị

5.      Ủy viên Hội đồng Quản trị

ÔNG PHẠM NGỌC NINH

ÔNG NGUYỄN KIM VIỆT

ÔNG LÝ CHÍ ĐỨC

BÀ TRẦN THỊ TUYẾT MAI

ÔNG NGÔ MẠNH HÙNG

BAN KIỂM SOÁT

 

1.      Trưởng Ban kiểm soát

2.      Ủy viên Ban kiểm soát

3.      Ủy viên Ban kiểm soát

BÀ NGUYỄN THỊ TÂM

ÔNG THÁI HỒNG ĐÔNG

ÔNG PHẠM LÊ CHÂU

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 

1.      Tổng Giám đốc

2.      Phó Tổng Giám đốc

3.      Phó Tổng Giám đốc

4.    Phó Tổng Giám đốc

T     Kế toán trưởng

ÔNG LÝ CHÍ ĐỨC

ÔNG PHAN VĂN AN

ÔNG LÊ XUÂN HOÀNG

BÀ PHAN THỊ THANH SÂM

BÀ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIỄU

 

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   

 

 
Vàng và tỷ giá
Bảng giá chứng khoán
 
 
Ngoại tệ VNĐ

Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh