Tin Cokyvina

Thông báo mời họp Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2019

(12/06/2019)

 Thông báo mời họp Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2019

Thông báo chốt danh sách tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

(07/05/2019)

Thông báo chốt danh sách tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý I năm 2019

(22/04/2019)

 Báo cáo tài chính tổng hợp Quý I năm 2019

Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán

(14/03/2019)

 Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán

Thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp

(06/03/2019)

 Thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Cokyvina lần thứ 13

(06/03/2019)

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Cokyvina lần thứ 13

Thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc của Công ty

(31/01/2019)

 Thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc của Công ty

Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý IV năm 2018

(28/01/2019)

Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý IV năm 2018

Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 toàn Công ty

(19/10/2018)

 Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 toàn Công ty

Báo cáo tài chính bán niên năm 2018

(17/08/2018)

 Báo cáo tài chính bán niên năm 2018


 
Vàng và tỷ giá
Bảng giá chứng khoán
 
 
Ngoại tệ VNĐ

Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh