Tin Cokyvina

Đính chính NQ và Tờ trình của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

(10/05/2022)

 Đính chính NQ và Tờ trình của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty CP Cokyvina_ Nghị quyết và BBH ĐHĐCĐ năm 2022

(29/04/2022)

 Công ty CP Cokyvina_ Nghị quyết và BBH ĐHĐCĐ năm 2022

Cập nhật Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2022

(26/04/2022)

 Cập nhật Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2022

Giấy xác nhận thay đổi ĐKKD - thay Kế toán trưởng

(25/04/2022)

 Giấy xác nhận thay đổi ĐKKD - thay Kế toán trưởng

Báo cáo tài chính tổng hợp quý I năm 2022

(20/04/2022)

 Báo cáo tài chính tổng hợp quý I năm 2022

Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS NK 2020-2025

(18/04/2022)

 Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS NK 2020-2025

Công bố thông tin đơn từ nhiệm của TV HĐQT, BKS

(09/04/2022)

 Công bố thông tin đơn từ nhiệm của TV HĐQT, BKS

Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung TV HDQT BKS NK 2020 2025

(08/04/2022)

 Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung TV HDQT BKS NK 2020 2025

Thông báo miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

(08/04/2022)

 Thông báo miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và các tài liệu liên quan

(07/04/2022)

 Nội dung chi tiết:


 
Vàng và tỷ giá
Bảng giá chứng khoán
 
 
Ngoại tệ VNĐ

Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh