Nghị quyết hội đồng quản trị ngày 24/04/2012 

Công ty cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông xin gửi tới quý cổ đông nghị quyết cuộc họp HĐQT số : 02/2012/NQ-HĐQT ngày 24/04/2012 như sau :


 
Vàng và tỷ giá
Bảng giá chứng khoán
 
 
Ngoại tệ VNĐ

Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh