Tin Cokyvina

Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

(05/06/2024)

1. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: DOWNLOAD

2. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2024: DOWNLOAD

3. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2024: DOWNLOAD

4. Mẫu đơn đề cử ứng cử  TV BKS 2024: DOWNLOAD

5. Mẫu Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2024 : DOWNLOAD

6. Mau So yeu Ly lich: DOWNLOAD

7. PHIEU DANG KY PHAT BIEU - 2024: DOWNLOAD

8. The Invitation of 2024 Annual General Meeting: DOWNLOAD

 
Vàng và tỷ giá
Bảng giá chứng khoán
 
 
Ngoại tệ VNĐ

Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh