Tin Cokyvina

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023

(06/04/2023)

 Nội dung chi tiết: 

1.Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2023: DOWNLOAD

2. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ năm 2023: DOWNLOAD

3. Báo cáo của Tổng giám đốc tại ĐHĐCĐ năm 2023: DOWNLOAD

4. Chương trình dự kiến họp ĐHĐCĐ năm 2023: DOWNLOAD

5. Dự thảo BBH ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh: DOWNLOAD

6. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023: DOWNLOAD

7. Dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh: DOWNLOAD

8. Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ năm 2023: DOWNLOAD

9. Giay uy quyen tham du ĐHĐCĐ 2023: DOWNLOAD

10. Giay xac nhan tham du ĐHĐCĐ 2023: DOWNLOAD

11. Mẫu Phiếu bầu ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2023: DOWNLOAD

12. PHIEU DANG KY PHAT BIEU - 2023: DOWNLOAD

13. Thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2023: DOWNLOAD

14. Thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2023_Bản tiếng Anh:  DOWNLOAD

15. Tieng Anh_Thư ủy quyền: DOWNLOAD

16. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023: DOWNLOAD

17. Tờ trình PPLN, trích lập các quỹ, chi trả thù lao năm 2022: DOWNLOAD

 
Vàng và tỷ giá
Bảng giá chứng khoán
 
 
Ngoại tệ VNĐ

Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh