Tin Cokyvina

Tài Liệu ĐHCĐ bất thường

(01/11/2022)

 1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022,Nội dung chi tiết: DOWNLOAD

 2.Thông báo về việc miễn nhiệm TV HĐQT và bầu bổ sung TV HĐQT, Nội dung chi tiết: DOWNLOAD

 3.Chuong trinh du kien ĐHĐCĐ 2022, Nội dung chi tiết: DOWNLOAD

 4.Giay uy quyen tham du ĐHĐCĐ bất thường 2022, Nội dung chi tiết: DOWNLOAD

 5.giay xac nhan tham du ĐHĐCĐ 2022,Nội dung chi tiết: DOWNLOAD

 6.Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung TV HDQT BKS NK 2020 2025,Nội dung chi tiết: DOWNLOAD

 7.Quy chế làm việc tại  ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 - Du thao,Nội dung chi tiết: DOWNLOAD

 8. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022,Nội dung chi tiết: DOWNLOAD

 9.Mau don De cu Ung cu TV HDQT 2022, Nội dung chi tiết: DOWNLOAD

 10.Version English_Letter of Attorney, Nội dung chi tiết: DOWNLOAD

 11.PHIEU DANG KY PHAT BIEU ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, Nội dung chi tiết: DOWNLOAD

 12. Mẫu Phiếu biểu quyết_Phiếu bầu TV HĐQT, Nội dung chi tiết: DOWNLOAD

 13. Dự thảo To trinh bau bau bs thành viên HĐQT, Nội dung chi tiết: DOWNLOAD

 14. English version Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, Nội dung chi tiết: DOWNLOAD

 
Vàng và tỷ giá
Bảng giá chứng khoán
 
 
Ngoại tệ VNĐ

Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh