Tin Cokyvina

Cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ năm 2021

(23/06/2021)

 1. Báo cáo của Ban Kiểm soát: DOWNLOAD

 2. Báo cáo của HĐQT: DOWNLOAD

 3. Báo cáo của Tổng giám đốc: DOWNLOAD

 4. Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2021: DOWNLOAD

 5. Dự thảo Điều lệ của Công ty: DOWNLOAD

 6. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát: DOWNLOAD

 7. Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT: DOWNLOAD

 8. Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ năm 2021: DOWNLOAD

 9. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: DOWNLOAD

 10. Tờ trình PPLN, trích lập các quỹ, chi trả thù lao: DOWNLOAD

 11. Tờ trình thông qua Điều lệ và các Quy chế của Công ty: DOWNLOAD

 
Vàng và tỷ giá
Bảng giá chứng khoán
 
 
Ngoại tệ VNĐ

Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh