Tin Cokyvina

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(18/06/2020)

 1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2020: DOWNLOAD

 2. Báo cáo của Ban Kiểm Soát: DOWNLOAD

 3. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị: DOWNLOAD

 4. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc: DOWNLOAD

 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020: DOWNLOAD

 6. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2019: DOWNLOAD

 7. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019: DOWNLOAD

 8. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT,BKS: DOWNLOAD

 9. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020: DOWNLOAD

 10. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2020: DOWNLOAD

 11. Đơn đề cử, tự ứng cử thành viên HĐQT, BKS: DOWNLOAD

 12. Mẫu sơ yếu lý lịch: DOWNLOAD

 13. Dự thảo quy chế bầu cử năm 2020: DOWNLOAD

 14. Chương trình ĐHĐCĐ năm 2020:DOWNLOAD

 15. Thư mời tham dự ĐHĐCĐ năm 2020 (bản tiếng Anh): DOWNLOAD

 

 
Vàng và tỷ giá
Bảng giá chứng khoán
 
 
Ngoại tệ VNĐ

Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh