Tin Cokyvina

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

(18/06/2019)

 1. Báo cáo của Ban Kiểm soát: DOWNLOAD

 2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc: DOWNLOAD

 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị: DOWNLOAD

 4. Tờ trình chi trả lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: DOWNLOAD

 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019: DOWNLOAD

 6. Tờ trình Phân phối LN, trích lập quỹ và chi trả thù lao: DOWNLOAD

 
Vàng và tỷ giá
Bảng giá chứng khoán
 
 
Ngoại tệ VNĐ

Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh